Skip to main content

מכונת אמת

צמד המילים "מכונת אמת", הם למעשה צירוף המילים הרחוק ביותר שניתן היה לתת עבור מכונת/מכשיר הפוליגרף. באנגלית ובשפות אחרות להבדיל, שמו של מכשיר הפוליגרף מדוייק, ונקרא גלאי שקר - Lie Ditector.

בעוד שמכשיר הפוליגרף הינו כלי הבודק את תגובותיו הפיזיולוגיות הבלתי רצוניות של הנבדק ע"מ לאבחן תגובות המאפיינות אמירת שקר. מכונת אמת, אם נפרק את המשמעות המילולית של המונח, נסיק כי זוהי מכונה המאבחנת תגובות פיזיולוגיות המאפיינות אמירת אמת. 

הנחה זו כמובן אינה נכונה. גוף האדם אינו מגיב בצורה אופיינית או מיוחדת כאשר האדם דובר אמת, אלא נשאר באותו מצב טבעי קבוע, ביחס למשתנים (מקום, זמן, טמפ' וכו').
מצד שני כאשר בן אדם משקר, נכנסת לפעולה מערכת העצבים הלא רצונית - אטונומית, או ליתר דיוק המערכת הסימפתטית הפועלת בזמני חירום, לחץ או איום, ומשפיעה על תגובותיו הפיזיולגיות של האדם (הזעה, נשימה, לחץ דם ודופק). 

 

lie detector

 

הנחה שגוייה נוספת שרווחת בציבור, היא כי מכשיר הפוליגרף נותן בסיום הבדיקה תוצאה מיידית של "דובר אמת - NDI" או "דובר שקר - DI". תפיסה זו אף היא רחוקה מהאמת. בסיום בדיקת הפוליגרף מתמודד בודק הפוליגרף עם העבודה הרגישה והחשובה של ניתוח ממצאי הבדיקה. נתוני הבדיקה מורכבים מלפחות שלושה מדפסים (צ'ארטים), אשר מוצגים לאורך רצף זמן של כשלוש דקות, ומחולקים ע"פ שאלות, כאשר אחרי כל שאלה יש מרווח זמן של 20 שניות, בו נמדדת תגובת הנבדק. כל שאלה מנותחת בנפרד, ומקבלת ציון ע"פ קריטריונים מוגדרים של הAPA (איגוד הפוליגרף האמריקאי). דוגמא לקריטריון, יהיה עלייה בקצב הלב או התגברות ההזעה. שינויים אלו מקבלים ציון שמסתכם בסופו של דבר לציון סופי, הקובע אם אובחנו תגובות לאמירת שקר ברמת מובהקות מספקת, המאפשרת קביעה חד משמעית של תוצאת דובר שקר - DI-  deception indication.

 

לסיום אציין נקודה שאומנם ידועה לכל, אך לא תמיד מקפידים לפעול ע"פ עקרונותיה. בכל תחום מקצועי יש טובים יותר, טובים פחות, וגרועים. כך גם בתחום הפוליגרף, יש לשאוף להגיע לבודק פוליגרף או מכון פוליגרף מקצועי, ישר ובעל נסיון. דרישות מינימליות מהן ניתן להסיק על רמה מקצועית מסויימת, תיהיינה חברות באיגוד הפוליגרף הישראלי, ואיגוד הפוליגרף האמריקאי APA, שלגביהם קיים קונצנוס מקצועי, להבדיל מאיגודים אחרים בתחום. כמו בכל מקצוע טווח המחירים שונה, אולם בתחום הפוליגרף בדומה לתחום הרפואה או עריכת דין, תמיד נרצה שהפרופסור הטוב ביותר יבדוק אותנו, והעו"ד בעל הנסיון הרב ביותר ו"הקבלות" הטובות ביותר, ייצג אותנו. כך גם עלינו לבחור את בודק הפוליגרף.